ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

ไม่มี

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ