ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์
เป็นระบบซึ่งพัฒนาและออกแบบสำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
จำนวน 218 ส่วนราชการ (142 กรม 76 จังหวัด) โดยวัตถุประสงค์หลักในการนำระบบเข้ามาเพื่อดำเนินงาน
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมออนไลน์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมซึ่งใช้เอกสารในการดำเนินการแต่งตั้ง
เป็นการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทุกส่วนราชการ เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถแต่งตั้งได้พร้อมกันทั้งหมด 218 ส่วนราชการ จึงได้มีการพัฒนาระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์ขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และปรับสู่ความเป็นดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมดไม่พบข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรม/หนังสือ ดูทั้งหมด


ไม่พบประมวล

ไม่พบหนังสือ

เอกสารต่างๆ ดูทั้งหมด


วิดีโอ ดูทั้งหมดไม่พบวิดีโอ