ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายสุดจิต นิมิตกุล ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 80 อดีตอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ กรรมการ ๖ (๒) 55 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายจตุรงค์ สุขพัฒน์ กรรมการ ๖ (๓) 50 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายวรัตม์ มาประณีต กรรมการ ๖ (๓) 53 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายปิยะ วงศ์ลือชา กรรมการ ๖ (๔) 63 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายสมาน ปางวัชรากร กรรมการ ๖ (๔) 70 อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 54 ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ