ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายโชคดี แก้วแสง ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 62 อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล กรรมการ ๖ (๒) 51 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายธรรมรัตน์ รัตนพันธ์ กรรมการ ๖ (๓) 43 นิติกรระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายวุฒิชัย ภิสัชเพ็ญ กรรมการ ๖ (๓) 40 นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นางสาวจิตรา กุลวานิช กรรมการ ๖ (๔) 66 อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายสลิล วิศาลสวัสดิ์ กรรมการ ๖ (๔) 64 อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 48 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ