ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 68 อดีตอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ กรรมการ ๖ (๒) 57 ผู้อำนวยการ ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายเกษตรพงศ์ เหน่งเพ็ชร กรรมการ ๖ (๓) 40 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน กรรมการ ๖ (๓) 43 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายสันติ บุญประคับ กรรมการ ๖ (๔) 69 อดีตเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 ศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล กรรมการ ๖ (๔) 65 อดีตนายแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายประเสริฐ ศิรินภาพร กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 50 รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ