ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมพัฒนาที่ดิน

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ [email protected]
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ดูไฟล์ประกาศครั้งแรก
ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายฆนนาท ภู่กรรณ์ กรรมการ ๖ (๒) 57 เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นางสาวสุมิตรา วัฒนา กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 51 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ