ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมส่งเสริมการเกษตร

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายสุพิท จิตรภักดี ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 61 อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสงขลา ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายนวนิตย์ พลเคน กรรมการ ๖ (๒) 57 รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ กรรมการ ๖ (๓) 54 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางสาวกังสดาล ชาตกุล กรรมการ ๖ (๓) 52 ผู้อำนวยการกลุ่ม กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดชัยนาท ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายจิตรนรา นวรัตน์ กรรมการ ๖ (๔) 67 อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายอิทธิเดช อัตถไพศาล กรรมการ ๖ (๔) 68 อดีตเกษตรจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 53 รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ