ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมทรัพยากรน้ำ

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายเสน่ห์ สาธุธรรม ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 62 อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายประยุทธ์ ไกรปราบ กรรมการ ๖ (๒) 55 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางสาวภัสสร ปราบริปู กรรมการ ๖ (๓) 58 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางสาวรัชชนันท์ วรรโณภาศ กรรมการ ๖ (๓) 58 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายชาคริต คูวิบูลย์ศิลป์ กรรมการ ๖ (๔) 68 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข กรรมการ ๖ (๔) 61 อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 53 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ