ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดนครนายก

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ [email protected]
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ดูไฟล์ประกาศครั้งแรก
ดูไฟล์ประกาศทดแทนครั้งที่ 1
ดูไฟล์ประกาศทดแทนครั้งที่ 2
ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นางสาวหทัยชนก พูลศิริ กรรมการ ๖ (๒) 54 แรงงานจังหวัดนครนายก สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 56 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สำนักงานจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ