ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 71 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อหน่วยงานอื่นๆ จังหวัดบุรีรัมย์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ กรรมการ ๖ (๒) 51 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางภัทรานิษฐ์ จริยาโสวรรณ กรรมการ ๖ (๓) 51 ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายสถาพร ศรีนาม กรรมการ ๖ (๓) 51 ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายยุทธนา พิทยานันทกุล กรรมการ ๖ (๔) 61 อดีตนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กรมการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายวันรบ เฮ่ประโคน กรรมการ ๖ (๔) 62 อดีตเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 57 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ