ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ดูไฟล์ประกาศครั้งแรก
ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นางสาวธัญทิพย์ ยศกฤตวิทย์สกุล กรรมการ ๖ (๒) 48 ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นางอาทิตยา ภักดี กรรมการ ๖ (๓) 38 นักวิชาการยุติธรรม ระดับชำนาญการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางวัชรี ชัยปรมาธิกุล กรรมการ ๖ (๓) 54 นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางทรงลักษณ์ วรภัย กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 58 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ