ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดลำพูน

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายสุรชัย จงรักษ์ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 65 อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำปาง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายบุญส่ง ไชยมณี กรรมการ ๖ (๒) 58 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำพูน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายวันชัย ตามเพิ่ม กรรมการ ๖ (๓) 56 จ่าจังหวัดลำพูน กรมการปกครอง จังหวัดลำพูน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายธวัชชัย พัฒนปาลี กรรมการ ๖ (๓) 56 นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายอนุสสรณ์ สิทธิราษฎร์ กรรมการ ๖ (๔) 75 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายถนอม เกษมพิทักษ์พงค์ กรรมการ ๖ (๔) 62 อดีตนายอำเภอ กรมการปกครอง จังหวัดลำพูน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 58 รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำพูน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ