ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายมณฑล สุดประเสริฐ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 61 อดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ กรรมการ ๖ (๒) 42 นักปกครอง ระดับต้น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายวีระพงษ์ อ่างทอง กรรมการ ๖ (๓) 58 นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายชัยวัฒน์ วิเศษการ กรรมการ ๖ (๓) 54 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายวงเทพ เขมวิรัตน์ กรรมการ ๖ (๔) 61 อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายศุภกิจ อ่วมทับ กรรมการ ๖ (๔) 56 อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานอัยการสูงสุด จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 57 นักปกครอง ระดับต้น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ