ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นางอำพัน รุ่งแจ้ง ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 66 อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ กรรมการ ๖ (๒) 53 รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางแสงประทีป คุณาธิมาพันธ์ กรรมการ ๖ (๓) 56 ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายภาคภูมิ ชุมภูวร กรรมการ ๖ (๓) 49 ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี กรรมการ ๖ (๔) 63 อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ กรรมการ ๖ (๔) 60 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทประจวบแกรนด์โฮเต็ล จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 56 รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ