ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดชุมพร

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ [email protected]
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ดูไฟล์ประกาศครั้งแรก
ดูไฟล์ประกาศทดแทนครั้งที่ 1
ดูไฟล์ประกาศทดแทนครั้งที่ 2
ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นางสาวประดับ ชูดำ กรรมการ ๖ (๒) 55 พัฒนาการจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายวรัตม์ มาประณีต กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 55 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ