ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางแสงประทีป คุณาธิมาพันธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านอื่น ๆ

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ