ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

1. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
2.  มีความเชี่ยวชาญด้านการเสนอมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ  มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.  มีความเชี่ยวชาญด้านการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีมีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ว่ามีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ เคยร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลและท้องถิ่น ไปสู่สังคมสุจริต (สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) และสังคมวิถีชีวิตพอเพียง

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

1. ได้รับรางวัลวิทยากรไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๐ จากกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน
2. ได้รับรางวัลปลัดอำเภองานส่งเสริมการปกครองดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๙ จากกรมการปกครอง 
3. ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นอาจารย์พิเศษ สอนระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕) 
4. ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๖๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ วิทยาลัยการปกครอง
5. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียน (AEC) รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันพระปกเกล้า
6. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.) รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. 	
7. ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มุงกฎไทย
8. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก