ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทประจวบแกรนด์โฮเต็ล จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านกฎหมาย

ไม่ระบุ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2560
คนดีศรีสภาวัฒนธรรมดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2562