ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางอำพัน รุ่งแจ้ง

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

- มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกว่า 30 ปี	
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 20 ปี
- เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์				
- เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ