ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ