ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการวิกฤตน้ำ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ