ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวภัสสร ปราบริปู

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ