ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวรัชชนันท์ วรรโณภาศ

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการประเมินผลงานบุคลากร

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

เป็นคณะกรรมการประเมิน เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ