ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายเสน่ห์ สาธุธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านวิศวกรรมโยธา

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ