ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

ไม่ระบุ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ