ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ปลัดจังหวัดมหาสารคาม กรมการปกครอง จังหวัดมหาสารคาม

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านการปกครอง บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท้องที่ อำนวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาล เกิดความมั่นคง ปลอดภัย สงบสุขอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ในการสนับสนุนการเลือกตั้งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอำเภอ/เขต หรือคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอ/เขต เป็นต้น

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ