ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวมนฤดี เชื้อวงจันทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล

ชำนาญงานด้านงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ  ผ่านการอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 15 ปี 2557 ระหว่างวันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2556
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทำหน้าที่ ในการควบคุม กำกับ ดูแล เร่งรัดแก้ไข ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในฝ่ายบริหาร ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานอาคาคารสถานที่ และยานพาหนะ ตลอดถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานหัวหน้างานการเงิน จนถึง 31 ธันวาคม 2549 
   	 เมื่อ 1 มกราคม 2549 ได้โอนย้ายมารับราชการ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนถึงปัจจุบัน
	เมื่อ 15 มีนาคม 2560 ได้เปลี่ยนย้ายตำแหน่ง เป็นเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
	เมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ไปราชการอื่น
	เมื่อ 30 ธันวาคม 2564 – จนถึงปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะทำงานการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กร ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ผ่านการอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 15 ปี 2557 ระหว่างวันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2556