ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

ไม่ระบุ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ