ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางทรงลักษณ์ วรภัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

1. วิทยากรปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
2. กระบวนการแผนชุมชน

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2556

- ข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประเภทพัฒนาการอำเภอ
- ข้าราชการคนดีที่อยากบอก ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
- ขับเคลื่อนหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน (จังหวัดอำนาจเจริญ)
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) จังหวัดอำนาจเจริญ
- ขับเคลื่อนหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน (จังหวัดอุบลราชธานี)
- ข้าราชการผู้ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามประมวลจริยธรรมดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ   
  (เขตตรวจราชการที่ 14) 
- หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลโครงการ”เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 
  บริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการในจังหวัดสิงห์บุรี” ระดับดี 
- ข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประเภทผู้บริหาร (ส่วนกลาง)