ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.พ.