ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านธรรมาภิบาล

ด้านการพัฒนาระบบราชการ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ