ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล , ด้านอื่น ๆ

-

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2561

1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
2. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
3. ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเสียสละให้แก่ทางราชการเป็นกรณีพิเศษ โดยกระทรวงมหาดไทย