ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางบุปผา พันธุ์เพ็ง

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

มีความรู้และความเชี่ยวชาญในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในงานด้านกระประกันสังคม กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ