ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านอื่น ๆ

ระบบการเงินและสถาบันการเงิน

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ