ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายกนกศักดิ์ นันทฤทธิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการ กรมการปกครอง จังหวัดน่าน

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านกฎหมาย

ไม่ระบุ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ