ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

ตำแหน่งปัจจุบัน

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

-

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

1. เคยได้รับโล่รางวัลจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี