ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายภาคภูมิ ชุมภูวร

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านอื่น ๆ

งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และการปฏิบัติในงานรัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ