ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายชาคริต คูวิบูลย์ศิลป์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย

ไม่ระบุ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2544
- การพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านวินัย อุทธรณ์ และ ร้องทุกข์) ปี 2548
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง ปี 2554