ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายประยุทธ์ ไกรปราบ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2549