ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวธัญทิพย์ ยศกฤตวิทย์สกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

ไม่ระบุ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ