ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตรองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

1. ได้รับมอบหมายในฐานะหัวหน้าสำนักงาน CEO ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต จนได้เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอันดามัน
2. กำหนดกรอบการจัดทำแผนงานโครงการของส่วนราชการร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 องค์กรตำรวจเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. กำหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่ดิน การจัดระเบียบสังคม และการบังคับใชกฎหมายที่ดิน
4. การอบรมหลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
5.อบรมหลักสูตรความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ไม่ระบุปี

1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (สาขาการต่างประเทศ)
2. เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2 (ส.ช.2/2)
3. เหรียญราชการชายแดน
4. เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2
5. เหรียนรักษาดินแดนยิ่งชีพ
6. มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม)