ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 60 อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส กรรมการ ๖ (๔) 61 อดีตที่ปรึกษาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางอัญชนา วิทยาธรรมธัช กรรมการ ๖ (๔) 69 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางนุชพันธ์ กฤษณามระ กรรมการ ๖ (๒) 52 ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นางสาววรพักตร์ ฐิตะดิลก กรรมการ ๖ (๓) 39 นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นางสาวสุจารี สัจจากุล กรรมการ ๖ (๓) 40 นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายวิชานัน นิวาตจินดา กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 57 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ