ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดน่าน

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายสุเมษ สายสูง ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 64 อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา กรรมการ ๖ (๒) 52 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) ระดับสูง กรมบัญชีกลาง จังหวัดน่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายอาภรณ์ นิลศิริ กรรมการ ๖ (๓) 49 ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดน่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายกนกศักดิ์ นันทฤทธิ์ กรรมการ ๖ (๓) 52 เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการ กรมการปกครอง จังหวัดน่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นางพิสมัย ชมเชย กรรมการ ๖ (๔) 62 อดีตอำนวยการระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายภิรมย์ เทพสุคนธ์ กรรมการ ๖ (๔) 74 อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดน่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 57 รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดน่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ