ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 68 อดีตรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายภุชพงค์ โนดไธสง กรรมการ ๖ (๒) 56 เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ กรรมการ ๖ (๓) 51 ผู้อำนวยการ ระดับต้น สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ กรรมการ ๖ (๓) 49 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค กรรมการ ๖ (๔) 69 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล กรรมการ ๖ (๔) 64 อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 55 รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ