ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดสุรินทร์

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ดูไฟล์ประกาศครั้งแรก
ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นางสาวศิริรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ กรรมการ ๖ (๒) 57 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ กรมที่ดิน จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายชำนาญ ชื่นตา กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 55 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ