ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ดูไฟล์ประกาศครั้งแรก
ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายอุทัย สิงห์ทอง กรรมการ ๖ (๒) 53 พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 52 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ