ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 72 อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นางสาวทรงศิริ จุมพล กรรมการ ๖ (๒) 50 เลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายเลิศศักดิ์ รักธรรม กรรมการ ๖ (๓) 45 นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางสายสวาท ใจจง กรรมการ ๖ (๓) 58 ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายสุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ กรรมการ ๖ (๔) 67 อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายวีระชัย ชมสาคร กรรมการ ๖ (๔) 65 อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 56 รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ