ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ [email protected]
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ดูไฟล์ประกาศครั้งแรก
ดูไฟล์ประกาศทดแทนครั้งที่ 1
ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายนันทวิทย์ นาคแสง กรรมการ ๖ (๒) 55 นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นางสาวปราณี วงศ์บุตร กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 57 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ