ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมการแพทย์

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ กรรมการ ๖ (๒) 52 รองอธิบดี กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นางสาวมินตรา ตั้งรุ่งเรืองกิจ กรรมการ ๖ (๓) 38 นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางสาวทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ กรรมการ ๖ (๓) 54 รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายปราการ ถมยางกูร กรรมการ ๖ (๔) 61 อดีตที่ปรึกษา กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายสมพงษ์ ตันจริยภรณ์ กรรมการ ๖ (๔) 62 อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 52 รองอธิบดี กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ