ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 57 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ กรรมการ ๖ (๒) 42 ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย กรรมการ ๖ (๓) 48 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางเอื้อมพร ช่วยเกิด กรรมการ ๖ (๓) 47 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง กรรมการ ๖ (๔) 59 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล กรรมการ ๖ (๔) 63 อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นางสาวรานี อิฐรัตน์ กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 45 ผู้อำนวยการกอง 3 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ